Donors

 

 • Mrs. Supriya Chanda
 • Dr. V. L. Deopurkar
 • Dr. M. Parthasarathy
 • Prof. Khageswar Pradhan
 • Mr. Basab Pradhan
 • Mrs. Asha Puntambekar
 • Mr. Prasanna K. Samal
 • Dr. H.K. Jain
 • Mr. Ramachandra Prabhu
 • Dr. P.M. Puntambekar
 • Dr. E. Shivaraman
 • Mr. Saurabh Pradhan
 • Dr. N.K.S. Gowda
 • Dr. M.B. Pandey
 • Mr. M. Lakshmi Narayan Rao
 • Dr. M.V.A.N. Surya Narayan